دیدن میِ پخته در خواب، دلیل بر مال حرام بود. اگر بیند می پخته خورد، دلیل كه به قدر مستی مال حرام حاصل آید. اگر بی می مست بود، دلیل كه او را ترس و بیم بود. اگر بیند در میان می غرق شد، دلیل كه درخصومت و دشمنی هلاك و نابود گردد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب می پخته…

طالع بینی باستان