درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما در یك میكده هستید : به زندان خواهید افتاد به یك میكده می روید : دلتنگی و بیماری در انتظار شماست در یك میكده به دوستان بر می خورید:آشنائیها و دلبستگیهای جدید در پیش دارید .

طالع بینی باستان