حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است. حضرت دانیال گوید : هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل كه مالش تلف شود وبدان هر میوه كه  – ادامه تعبیر خواب میوه…

نرم افزار محاسبه سن