محمد بن سیرین گوید : بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر دید با بوزینه نبرد می كرد و بر وی چیره شد، دلیل كه بیمار شود و  – ادامه تعبیر خواب میمون…

نرم افزار محاسبه سن