حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میش بر چهاروجه است. اول: امام. دوم: خلیفه. سوم: امیر. چهارم: رئیس. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر دید با میشی جنگ كرد، دلیل كه زنی با او حیله كند. اگر دید شیر میش خورد، دلیل كه بیمار شود. اگر بیند میشی را به وی بخشیدند، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب میش…

فال تاروت اندروید