لوک اویتنهاو می گوید : چیدن میز : مهمان خوانده درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك میز ؛ شادی یك میزضیافت : از زندگی لذت خواهید برد یك میز با رویة مرمر : زندگی برای شما بسیار راحت و آرام خواهد بود . یك میزشكسته : بدبختی و ناكامی یك میز را می  – ادامه تعبیر خواب میز…

طالع بینی باستان