آنلی بیتون م‏یگوید : خواب دریافت ارث ، نشانة وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است .

فال تاروت اندروید