درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما از یك میخچه رنج می برید : بازگشت مجدد یك مسافر یك میخچه ورم كرده : بزودی یك هواخواه جدید خواهید داشت . بستگان شما میخچه دارند : همه چیز در خانواده ایدآل نخواهد بود . دوستان از میخچه رنج می برند : بدون شك آنها در یك  – ادامه تعبیر خواب میخچه…

فال تاروت اندروید