اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن مگس، دلیل بر مردم فرومایه بود، اگر دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل كه از مردم بر وی حسد برند. اگر مگس را بكشت، دلیل كه حاسدی راقهر كند. خالد بن علی بن محد العنبری گوید : مگس در خواب، به مردی بیارزش و ضعیف تعبیر میشود. اگر  – ادامه تعبیر خواب مگس…

طالع بینی باستان