روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیشب خواب مکه دیدم

مکه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

فال تاروت اندروید

کعبه

محمد بن سیرین گوید : دیدن كعبه درخواب خلیفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان كه در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند كه طواف كعبه می كرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند كه احرام بسته بود  – ادامه تعبیر خواب کعبه…

طالع بینی باستان