روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

دیشب خواب مکه دیدم

مکه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

نرم افزار مدت تماس

کعبه

محمد بن سیرین گوید : دیدن كعبه درخواب خلیفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان كه در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند كه طواف كعبه می كرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند كه احرام بسته بود  – ادامه تعبیر خواب کعبه…

فال تاروت اندروید