حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مژه بر چهار وجه است. اول: نگه داشتن دین. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمی(شادی وخوشحالی). محمد بن سیرین گوید : دیدن مژه چشم درخواب، دلیل بر نگاه داشتن دین است. اگر مژه او ریخت، دلیل بر فساد دین است. اگر دید مژه چشم او می جنبید، دلیل  – ادامه تعبیر خواب مژه…

فال تاروت اندروید