درکتاب سرزمین رویاها آمده است : مچ دست شما شكسته : خوشبختی افراد مجرد خواب ببینند كه مچشان شكسته : ازدواج با دوست مرد یا زن فعلیتان ضربان نبض شدید روی مچ دستتان احساس میكنید : خوشبختی یكنفر را از مچ دست می گیرید : بیماری مچ دست شما در می رود : دوستان خوب  – ادامه تعبیر خواب مچ دست…

فال تاروت اندروید