حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مویز به خواب بر چهاروجه است. اول: مال و نعمت. دوم: منفعت. سوم: عیش خوش. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر آب از مویز جدا كرد دلیل كه مال حلال یابد. اگر عالمی آب از مویز خورد، دلیل كه علمش زیاده شود. اگر بازرگان دید مال فراوان حاصل  – ادامه تعبیر خواب مویز…

طالع بینی باستان