منوچهر مطیعی تهرانی گوید : موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و  – ادامه تعبیر خواب موم…

نرم افزار محاسبه سن