اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل كه او را دختری آید نابكار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل كه او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل كه او را دختری آید نابكار.  – ادامه تعبیر خواب موش…

طالع بینی باستان