آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن موشك به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است كه مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید، و با همسری وفادار ازدواج می كنید . ۲ـ مشاهدة سقوط موشك در خواب ، نشانة آن است كه با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد .

فال تاروت اندروید