خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن موسی پیامبر(ع) در خواب، نشانه تسلط و پیروزی اهل حق بر اهل باطل و هلاکت و نابودی ستمگران و قدرتمندان است. ممکن است دیدن موسی(ع) در خواب، به گرفتار بلا و مصیبت شدن و جدا شدن از خانواده و خویشان، از دوران کودکی تعبیر شود. دیدن  – ادامه تعبیر خواب موسی پیامبر…

نرم افزار مدت تماس