لوک اویتنهاو می گوید : موسیقی : خبرهای خوب و شاد آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت . ۲ـ اگر در خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد ، علامت آن است كه  – ادامه تعبیر خواب موسیقی…

فال تاروت اندروید