مولف گوید : خوردن موزاگر شیرین باشد دلیل بر منفعت . اگر بی وقت باشد دلیل بر بیماری آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی . ۲ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ،  – ادامه تعبیر خواب موز…

نرم افزار مدت تماس