حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن موزه بر هفت وجه است وقتی كه پای او را نیازاد. اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنیزك. چهارم: قوت. پنجم: عیش. ششم: ظفر. هفتم: منفعت. حضرت دانیال گوید : دیدن موزه در خواب به زمستان، دلیل خیر بود و تابستان، دلیل غم و اندوه است و اما معبران  – ادامه تعبیر خواب موزه…

نرم افزار مدت تماس