آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن مورچه خور در خواب ، نشانة آن است كه خواهید كوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مورچه خور : ورشكست خواهید شد . یك مورچه خور در حال خوردن مورچه : املاك و ثروتتان به باد می رود .  – ادامه تعبیر خواب مورچه خور…

طالع بینی باستان