حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مورد بر چهاروجه است. اول: مزدوران. دوم: فرزند صالح. سوم: مال فراوان. چهارم: منفعت.

فال تاروت اندروید