خالد بن علی بن محد العنبری گوید : مؤذن در خواب، بر شخصی دلالت دارد که دیگران را به خیر و نیکوکاری دعوت میکند و ممکن است بر انجام مراسم حج و زیارت خانه خدا دلالت داشته باشد. اذان گفتن ممکن است به دزدی کردن نیز، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که زنی  – ادامه تعبیر خواب موذن…

فال تاروت اندروید