آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن موج دریا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت . ۲ـ دیدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است كه در زندگی آیندة خود مرتكب اشتباهی بزرگ خواهید شد . خالد بن علی بن محد العنبری گوید :  – ادامه تعبیر خواب موج…

فال تاروت اندروید