آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است كه با مشكلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند كرد . ۲ـ دیدن موتور از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه یكی از خویشاوندان خود را از دست می  – ادامه تعبیر خواب موتور…

فال تاروت اندروید