آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن مواد غذایی در خواب ، علامت آن است كه امور جزیی و دست گیر باكارهای مهم شما ادغام خواهد شد .

فال تاروت اندروید