خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن مِه در خواب، بر سرگردانی مردم در امور دینی و دنیوی دلالت دارد. لوک اویتنهاو می گوید : مه که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری بسیار غلیظ : شما گرفتار یک مشکل پیچیده  – ادامه تعبیر خواب مه…

نرم افزار مدت تماس