آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است كه سفری خسته كننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین خواهید داشت . خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن مهندس در خواب، بر بازسازی و تعمیر ویرانها، ثروتمندی بعد از فقر یا  – ادامه تعبیر خواب مهندس…

فال تاروت اندروید