درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما در یك مهمانخانه هستید : از غم بزرگی رنج خواهید برد . در یك مهمانخانه استراحت می كنید : جرات و استقامت شما بسیار زیاد است . یك مهمانخانه بسیار زیبا : رنج بسیار خواهید برد . شما مشتری دائمی یك مهمانخانه هستید : یك ضررمالی به اتفاق  – ادامه تعبیر خواب مهمان خانه…

نرم افزار مدت تماس