اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : تعداد بسیاری مهمان : مشكلات بزرگ در آینده دیگران مهمان دارند : مراقب سلامتی خود باشید یك مهمان ناخوانده : روابط عشقی شما بسیار آشفته است. یك میهمانی بزرگ  – ادامه تعبیر خواب مهمانی…

فال تاروت اندروید