حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مهر درخواب برهفت وجه است. اول: بالا گرفتن كارهای او. دوم: قوت دین. سوم: ریاست. چهارم: حقیقت. پنجم: منفعت. ششم: دولت. هفتم: كامرانی.   اگر بیند بر گل مهر نهاد، دلیل راحت است. اگر بیند بزرگی انگشتری به وی داد و گفت برو خزینه را مهر كن، دلیل  – ادامه تعبیر خواب مهر نهادن…

فال تاروت اندروید