درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ماه مهر در طول این ماه : پول بدست میاورید و شانس خواهید داشت خواب ماه مهر در طول ماههای دیگر : از یك دورة ناراحتی گذر خواهید كرد . در ماه مهر خواب می بینید : از ثمرات كار سختی كه انجام داده اید لذت خواهید برد  – ادامه تعبیر خواب مهر (ماه)…

نرم افزار محاسبه سن