خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن مهر در خواب، بر به پایان رساندن امور دلالت دارد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مهر و موم : چیزی را كه خواستارش بودید بدست می آورید . اثر یك مهر : روابط عشقی شما از هم پاشیده میشود . به روی یك نامه  – ادامه تعبیر خواب مهر…

فال تاروت اندروید