حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مهره بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: خدمتكار. سوم: كنیزك. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ. ششم: فرزند. هفتم: غلام. جابر مغربی گوید : دیدن مهره درخواب، دلیل خدمتكار بود. اگر مهره را سفید یا سبز بیند، دلیل كه آن خدمتكار مصلح بود. اگر مهره را زرد  – ادامه تعبیر خواب مهره…

طالع بینی باستان