درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ماهر هستید : روحیة پرهیجان خود را تحت ارادة خود درآورید . دررفتار با بچه ها بسیار ماهر هستید : پول نصیبتان می شود . دیگران از خود مهارت نشان نمی دهند : ضررهای بزرگی نصیبتان می شود دیگران در مقابل شما از خود مهارت نشان میدهند: مراقب  – ادامه تعبیر خواب مهارت…

نرم افزار مدت تماس