حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر منی در خواب بر چها وجه است ۱-پادشاه ۲-افزایش مال ۳-کاهش مال ۴-بزرگی محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. اگر بیند كه از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی  – ادامه تعبیر خواب منی…

فال تاروت اندروید