درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك منطقة بخصوص : دلایل محكمی برای امید داشتن به آیندة خود خواهید داشت . منطقه یا زمینی كه متعلق به شماست : باید یك دورة كوتاه ناراحتی را تحمل كنید . منطقة دیگران : یك حادثه در پیش است . منطقة خصوصی : شادی بزرگ منطقة ارتشی  – ادامه تعبیر خواب منطقه…

فال تاروت اندروید