اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر بیند پادشاه منشوری به وی داد و به خط سبز نوشته بود. دلیل كه حق تعالی او را بیامرزد و از وی خشنود شود.   اگر كسی بیند پادشاهی یا عالمی یامرد صالحی منشور به وی داد كه در آن كلام ها نوشته بود، دلیل بر سعادت دنیا و  – ادامه تعبیر خواب منشور نامه…

طالع بینی باستان