درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب منزل خودتان : دیگران دروغهای بیشمار دربارة شما می گویند به منزل یك غریبه می روند : معاملات و كارهای جدیدی در پیش دارید خود را در منزل غریبه می بینید : كارهای شما بسیار نامرتب و پریشان هستند . شما را به یك منزل راه نمی دهند  – ادامه تعبیر خواب منزل…

نرم افزار مدت تماس