درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما رهین منت هستید : مراقب دشمن باشید شما ممنون یك دوست هستید : یك كار دشوار در پیش است . یك دوست ممنون شماست : پول دیگران ممنون شما هستند : شما را گول می زنند بستگان شما ممنون هستند : ضررمالی

نرم افزار مدت تماس