اگر دید منادی بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردی صالح بود، دلیل خیر است.

فال تاروت اندروید