درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما یك ملك دارید : عمرتان طولانی خواهد بود . یك ملك می خرید : مراقب رقیب باشید یك ملك می فروشید : تغییر مهم در زندگی شما روی می دهد . ملك دیگران را در خواب می بینید : با شخصی ازدواج خواهید كرد كه كاملاً مطیع شما  – ادامه تعبیر خواب ملک…

فال تاروت اندروید