آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است . دیدن ملكه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ملكه : درعشق به ناكامی برمی خورید .  – ادامه تعبیر خواب ملکه…

نرم افزار محاسبه سن