درکتاب سرزمین رویاها آمده است : از یك ملاقه استفاده می كنید : خبرهائی از طرف یك دوست غایب دریافت می كنید . دیگران از یك ملاقه استفاده می كنند : ناراحتی

فال تاروت اندروید