آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با كسی مدتی كوتاه ملاقات می كنید ، علامت آن است كه در موقعیتی دلپذیر قرار خواهید گرفت . ۲ـ اگر خواب ببینید از دیدار كسی ناراحت شده اید ، علامت آن است كه از رفتار افراد بد ذات رنجیده خاطر خواهید شد . ۳ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب ملاقات…

فال تاروت اندروید