اگر كسی دید مقل از درخت باز می كرد، دلیل كه كاری بی منفعت كند. اگر دید مقل خورد، دلیل زیان بود.

فال تاروت اندروید