درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مفصل : بزودی مشاجرات بزرگی در پیش دارید . مفاصل بدن خودتان : از سلامتی و نیرو بهره مند می شوید مفاصل بستگانتان : مشاجره در فامیل مفاصل حیوانات : ناتوانی و ناخوشی خواب ببینید كه مفصلهایتان درد می كند : یك تغییر مهم مفصلهای زانوی شما درد  – ادامه تعبیر خواب مفصل…

فال تاروت اندروید