حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهانی. دوم: عقل. سوم: بصر. حضرت دانیال گوید : دیدن سر و مغز و استخوان درخواب، دلیل بر مالی بود كه ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل كه مال را هزینه كند. اگر مغز دیگران میخورد، دلیل كه مال مردم  – ادامه تعبیر خواب مغز…

فال تاروت اندروید