درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب قسمت غر جهان : یك سفر طولانی در پیش دارید . به سمت مغرب سفر می كنید : ثروت تنها به غرب می روید : روابط عشقی به خطر میافتد . با خانواده تان به غرب می روید : علامت پول   دیدن مغرب به خواب به تاویل  – ادامه تعبیر خواب مغرب…

نرم افزار مدت تماس