درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مغازله : شادی دیگران با شما مغازله می كنند : شادی بزرگ با یك زن شوهردار مغازله می كنید : مراقب خیانت باشید با یك مردزن دار مغازله می كنید : به بن بست خواهید رسید . با یك دختر جوان مغازله می كنید : مراقب رقیب باشید  – ادامه تعبیر خواب مغازله…

طالع بینی باستان